Yayın Sözleşmemiz

Sözleşme örneğimizi size bir fikir vermesi bakımından lütfen inceleyiniz. Sözleşmemiz; her yazarımızla seçtiği paket, koşullar ve karşılıklı beklentilere göre ayrıca hazırlanabilir.

ESER YAYIMLAMA SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

YAZAR

Adı Soyadı:…………………………………………..……. T.C.: ………………..…………………

 

Adres:…………………………………………………………………………………………………...

YAYINEVİ

Adı:                 Başlangıç Yayınları

Adres:             Konur Sokak No.: 65 /8 Kızılay / ANKARA

 

İşbu sözleşme, Yazar ile Yayınevi arasında (Birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarla, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri ve bu kanunun değiştirilmiş maddeleri muvacehesinde akdedilmiştir.

 

Sözleşme Tarihi: …………. / ……….. / …………

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

Bu sözleşme,........................................................türünde.........................................................isimli eserin yayımlanması hakkındadır.

 

İşbu sözleşme yayın hakkı yazara ait olan çalışmanın (ESER'in) esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. ESER ile daha sonra kitap hâline getirilecek olan ürün, yayınlanmamış ve/veya yayınlanmış olan dosya kastedilmektedir.

 İşbu sözleşme söz konusu eserin basımı, dağıtımı ve esere ilişkin tüm ticari haklarla ilgili konularını kapsamaktadır.

 

3. GARANTİ TAAHHÜDÜ:

3.1.Yazar Eser’in kendisine ait olduğunu, üçüncü şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkı bulunmadığını ve üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması hâlinde kendisinin hukuken sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.Eser’in mali haklarını başka şahıslara daha önceden devretmediğini ve bundan sonra da devretmeyeceğini ve yine Eser’i aynen veya değişik adla veya kısmi değişiklikler yaparak başkalarına kısmen de olsa devredemeyeceğini beyan ve kabul eder.

3.3. Buna karşılık Yayınevi, işbu sözleşmeyle Yazar’dan devraldığı mali haklar dışında Eser üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmayacağını, ayrıca 5846 Sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde, Yazar’ın eser sahibi olarak manevi haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

 

4. DEVREDİLEN MALİ HAKLARIN HUKUKİ KAPSAMI:

4.1. Yazar, sözleşmenin devamı süresince yer itibariyle sınırsız biçimde, Eser’in yeniden ve gözden geçirilmiş basımları dâhil, kitap olarak basım, dağıtım ve satışını kapsayan çoğaltma ve yayma haklarını Yayınevi’ne devretmiştir. YAYINEVİ YAZAR'ın ESER'iyle ilgili kısa alıntılar yapmaya, kendi internet sitesinde ve/veya anlaşmalı olduğu internet sitelerinde, dergi, televizyon ve gazetelerde, ESER'i uygun bulduğu şekilde tanıtma yetkisine sahip bulunmaktadır.

4.2 .YAYINEVİ; ESER'in gerekli çalışmalarını tamamladıktan sonra YAZAR'a bir numune çıktı verecek, YAZAR numune çıktıyı inceleyip, kapakta ve iç sayfalarda değişiklik talep ederse bu değişiklikler yapılacak, değişiklik istenmemesi durumunda, YAZAR'ın onay vermesiyle birlikte ESER baskıya verilecektir.

4.3. YAYINEVİ, yayınlanan kitabın ilk yıl 500 adet ve üzeri sayıda sattığı takdirde, yazarın kitabının ikinci baskısını ve aynı kitabın sonraki tüm baskılarını ücretsiz olarak yayınlayacaktır. YAYINEVİ kitabın ikinci baskısının kaç adet yapılacağına karar verme hakkına sahiptir. Normal telif anlaşması yapılarak 5 veya 10 yıllık sözleşme teklifi sunulur.

 

5. TELİF SÜRESİ VE ÜCRETİ ÖDEMESİ, BASKI SAYISI:

5.1.YAYINEVİ GOLD PAKET olarak yayınlanan kitaplar için yazarlarına kitabın KDV'siz satış fiyatı üzerinden %50 telif hakkı verecektir. Ödemeleri 3 aylık dönemler ile yılda 4 defa yapacaktır.

5.2.YAYINEVİ SİLVER PAKET olarak yayınlanan kitaplar için yazarlarına kitabın KDV'siz satış fiyatı üzerinden %30 telif hakkı verecektir. Ödemeleri 6 aylık dönemler ile yılda 2 defa yapacaktır.

5.3. YAYINEVİ Gold paket kapsamında yazara basılan kitapların %10'unu Silver Paket kapsamında %5'ni teslim edecektir.

5.4.Telif ücreti, eserin etiket (üst) fiyatından %60 iskonto yaptıktan sonra kalan rakam yayınevinin satış fiyatı olarak kabul edilir, ( satış fiyatı üst fiyatın % 40 dir ) satış fiyatından % 8 KDV düşülerek ( satış fiyatı üst fiyatın % 36,8 dir ) hesaplanacaktır. Telif ücreti ödemeleri, Yayınevi tarafından Yazar’ın bildirdiği aşağıdaki banka hesabına satış üzerinden ödenir. [ (Satış Fiyatı= Eserin üst fiyatı * 0,4*0,92), Örnek hesaplama; Üst fiyatı 25 TL olan eserin, iskontodan sonra yayınevi satış rakamı 10 TL’dir bu rakamdan da %8 KDV düşüldükten sonra 9,20 TL satış rakamından %50 (GOLD Paket için) net telif ücreti =4,60  TL olur. Yayınevi satmış olduğu her bir eser için yazara telif ücreti olarak 4,6 TL ödemiş olur. ]

 

Banka Adı: ………………………………………….. Şube Adı: …………………………………….

Hesap No.: ………………………….

Iban:   TR  .  .      .  .  .  .       .  .  .  .       .  .  .  .        .  .  .  .       .  .  .  .       .  .  No.lu hesabına yatırılacaktır.

 

6. YAYINLAMA ZAMANI

6.1. YAYINEVİ, sözleşmenin yapılması ve YAZAR'ın ESER'iyle ilgili tüm belgeleri kendisine ulaştırmasının ardından, ödemelerin tamamının eksiksiz olarak yapılmasıyla birlikte en geç 1 ay ( 30 gün ) içerisinde ESER'i yayınlamak zorunluluğundadır. YAYINEVİ yazarın belgeleri tamamlaması ve ödemelerini eksiksiz olarak yapmasının ardından otuz gün içerisinde yayınlamadığı kitap ilgili aldığı tüm ödemeleri YAZAR'ın talep etmesi durumunda YAZAR'a iade etmek durumundadır. Mücbir sebepler ve YAZAR'dan kaynaklanan gecikmeler bu süreye dâhil edilmemektedir. Yayıncı mücbir sebepler ve yazardan kaynaklanan gecikmeler dışında, keyfi olarak eseri yayınlamazsa ve yayınlamamakta diretirse yazar otuz günlük sürenin bitiminin ardından yazılı ihtar yapar ve bu ihtarın ardından otuz gün süreyle eser hâlâ yayınlanmamışsa YAZAR sözleşmeyi iptal edip tüm ödemelerini eksiksiz biçimde geri alır. YAYINEVİ bu gibi bir sorunla karşılaşılması durumunda aldığı tüm ödemelerle birlikte 2000 TL ceza ödemeyi de kabul eder.

 

7. KİTABIN FORMATI

7.1. YAYINEVİ, ESER'i kitap şeklinde, kitap kâğıdına basarak yayınlayacak, ekstra bir kâğıt istenmesi durumunda, talep yazılı olarak yayınevine bildirilecektir.

7.2. YAYINEVİ , ESER'in kapak tasarımını, forma ve ciltlemesini yapmak, baskı tekniğini ve baskı malzemelerini belirlemek, söz konusu tasarım ve düzenlemelerle bağlantılı olarak her türlü görsel malzeme kullanmak, ESER'in kapak tasarımında her türlü fotoğraf ve çizimden yararlanmak hakkına sahip bulunmaktadır.

7.3 YAYINEVİ, iç sayfa ve kapak tasarımlarında yazarın talebine göre çalışmalar yapacaktır. Yazardan onay, yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla alınacaktır. Son söz yazara aittir ve yazarın onay vermediği kapak veya iç sayfa tasarımı baskıya verilmeyecektir.

 

8. ESERİN TASLAK HÂLİ

8.1. YAYINEVİ, baskı için matbaaya gönderilmeden önce YAZAR'a, ESER'in son şeklinin ortaya çıktığı, kâğıt çıkışı veya PDF formatında örnek bir ilk çalışma taslağı sunacak, ESER, ancak YAZAR'ın taslağı onaylaması sonrasında baskı için matbaaya gönderilecektir. YAZAR, ilk taslak çalışması üzerinde değişiklikler yapma hakkına sahip olacak ve ESER üzerinde gerekli gördüğü yerlerde düzeltmeler yapılmasını YAYINEVİ'NDEN talep edebilecektir.

8.2. YAYINEVİ; YAZAR'ın talep ettiği düzeltmeler için hiçbir ek ödeme talep etmeyecektir.

8.3. YAYINEVİ  hazırlanan taslakları gönderdikten sonra YAZAR'ın onay vermesiyle birlikte YAZAR'ın gözünden kaçan küçük hatalardan ve yanlışlıklardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

 

9. DAĞITIM VE SATIŞ

9.1. YAYINEVİ, dağıtım ve satış çalışmaları için yazardan ekstra bir ücret talep etmeyecektir.

9.2. YAYINEVİ yayınladığı kitabın yayın bilgilerini çalıştığı dağıtım şirketlerine verecek ve dağıtımcılardan gelen siparişler doğrultusunda fatura ile çıktı yaparak kitapçılara ulaştırılacaktır.

9.3. YAYINEVİ, kitabın dağıtım ve satışını üstlenmekle birlikte, kitabın istenilen satış oranlarını yakalayamamasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

9.5. YAYINEVİ; Dağıtım sonrasında iade olan kitaplar üzerinde oluşabilecek hasarlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

10. KLASİK YAYINCILIĞA GEÇİŞ

10.1 YAYINEVİ, başarılı olan tüm yazarlarını klasik yayıncılık sözleşmesi yapabilir. Klasik yayıncılığa geçen YAZAR sonraki tüm çalışmaları için yayınevine hiçbir ödeme yapmaz ve yayıneviyle telifli çalışmaya başlayarak satışları oranında ödeme alır.

10.2 YAYINEVİ, ilk eseri 1 yıl içinde 500 adet ve üzeri satılan YAZAR ile  Klasik Yayıncılık sözleşmesi yapabilir.

 

11. REKLAM VE TANITIM ÇALIŞMALARI

11.1 YAYINEVİ, yayınladığı kitapların tanıtım bültenini kitapçılara, dağıtımcılara, belli başlı kuruluşlara ulaştırmayı, sosyal medya ve diğer kanallar aracılığı ile tanıtım yapmayı taahhüt eder.

 

12. BASKIYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

12.1 YAYINEVİ, titiz ve kaliteli bir redaksiyon ve kapak tasarımı çalışması yapmak zorunluluğundadır. YAZAR, baskıdan önce kendisine gönderilen dosyadaki çalışmayı yeterli bulmaz, tasarımı beğenmezse, tekrarını isteyebilir. Yazar metne onay verdikten sonra kitap baskıya girdiği andan itibaren ve basıldıktan sonra herhangi bir değişiklik ikinci baskıya kadar söz konusu olamaz.

12.2 YAYINEVİ editörlük çalışması için ayrıca ücret talep edebilir. YAZAR dilerse kendi imkanlarıyla temin ettiği editörüyle çalışma yapma hakkına sahiptir.

 

13. GRAFİK\TASARIM ÇALIŞMALARI

13.1. YAYINEVİ grafik ve tasarım çalışmalarında yine titiz ve kaliteli bir çalışma yapmak, konusunda uzman olarak kişilerle çalışmak zorunluluğundadır. Çalışmalar YAZAR'ın istediği şekilde hazırlanır ve YAZAR onay verene dek çalışmalar devam ettirilir.

13.2. YAYINEVİ, grafik ve tasarım çalışmalarını yapan kişi ya da kişilerin değişiklik göstermesi, işten ayrılması durumunda bunu yazara e postayla ya da yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

14. KORSANLA MÜCADELE SORUMLULUĞU

14.1. Bu sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen şartlar ve karşılıklı sorumluluklar yerine getirildiğinde, eserin telif hakları YAYINEVİ`a ait olmaktan çıkmadan önce, yayınevinin yazılı izni olmaksızın eserin başka bir kişi ya da kurum tarafından yayımlanması, dağıtılması her nevi elektronik ortamda paylaşılması ve fotokopi ve sair kopyalama ya da görüntüleme aracı yardımıyla kısmen veya tamamen çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

 

15. YAZARIN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETME HAKKI

15.1. Sözleşmenin kitap yayınlanmadan iptal edilmesi için yazarın gerekçeli kararını yazılı olarak YAYINEVİ'ne bildirmesi gerekir. Yazarın gerekçesi işbu sözleşme ile belirlenen nedenlere bağlı olmak zorundadır. Editöryel çalışma, redaksiyon vb. ön hazırlık çalışmalarının bedelleri düşüldükten sonra sözleşme iptal edilir. Bu bedeller yayınevi tarafından belirlenir.

 

16. YAYINCININ YAYINI DURDURMA HAKLARI

16.1. YAYINEVİ, yasal sorunlarla karşılaşabileceği bir çalışma olduğu anlaşıldığı takdirde, yayını durdurma ve kitabı basmama hakkına sahiptir. Böyle bir durumda YAYINEVİ, YAZAR'a aldığı ödemelerin tamamını eksiksiz olarak iade edecektir. Yasal sorunların işbu sözleşmenin 3.1 maddesindeki sebeplerden kaynaklanması halinde karşı kaşıya kalabilecek tüm yasal sorunlar YAZAR`ın sorumluluğundadır.

 

17. YAYINCININ KAPANMASI YA DA İFLASI

17.1. YAYINEVİ, herhangi bir nedenden dolayı faaliyetlerini devam ettiremeyecek duruma gelirse, yapılan tüm çalışmalar ve kitap basılmadığı takdirde alınan ödemeler YAZAR'a eksiksiz olarak iade edilecektir.

 

18. TAZMİNAT HÂLLERİ

18.1. YAZAR ve YAYINCI sözleşmede belirtilen hususlara bütünüyle bağlıdır, YAYINEVİ'nin sorumluluğu altında gerçekleştirilen üretim aşaması dışında oluşacak aksaklıklardan dolayı YAZAR YAYINEVİ'den, YAYINEVİ'nin anlaşmalı olduğu kişi ya da kuruluşlardan hiçbir şekilde tazminat talep edemeyecektir.

18.2. ESER'den zarar edilmesi nedeniyle YAZAR'ın YAYINEVİ'den hiçbir talebi olmayacaktır.

18.3. ESER'le ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm avukat tutma ve mahkeme masrafları YAZAR'a ait olacaktır.

18.4. YAYINEVİ bu gibi durumlarda elindeki belgeleri mahkemeye eksiksiz olarak sunmak dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

 

19. DEPOLAMA

19.1. YAYINEVİ sözleşme devam ettiği sürece depolama giderleri için yazardan hiçbir ücret talep etmeyecektir.

 

20. SÜRE

20.1. Bu Sözleşme 3 ( üç ) YIL’dır.

20.2. Bu sözleşme Yayınevi’nin Eser’in telif ödemelerini (mücbir sebepler dışında kalan durumlarda) 3 aydan fazla geciktirmesi durumunda Yazar tarafından haklı nedenle feshedilebilir.

 

21. TEBLİGAT ADRESLERİ:

21.1. Tarafların yukarıda belirtilen adresleri, yasal ikametgâh/tebligat adresleri olup, adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece işbu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

 

22. YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

23. DİĞER HÜKÜMLER:

23.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından, tarafların önceden öngöremedikleri ve öngörülse dahi engellenmesinin mümkün olmadığı savaş, ambargo, yangın, sel, deprem veya doğal afetler veya sosyal infial ya da felaketler ile tarafların sözleşmedeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine engel teşkil edecek nitelikteki kaza ve hastalıklar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

23.2. Yazar, işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olabilecek nitelikteki hastalık, kaza ve benzeri mücbir sebeplerle (Yazar’ın kusurundan veya ihmalinden kaynaklanmayan, önceden öngörülemeyen ve/veya öngörülse dahi engellenemeyecek sebepler mücbir sebep olarak kabul edilecektir.)  Eser’in tamamlanmasının olanaksız hâle gelmesi durumunda mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Yayınevi’ne durumu yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Belirlenen sürede Yayınevi’ne yazılı bildirim yapılmadığı takdirde Yazar, Yayınevi’nin bu nedenle uğradığı/uğrayacağı zararları tazmin etmeyi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Süresinde yapılan bildirim üzerine Yayınevi, Yazar’ın o güne kadar yaptığı çalışmayı kullanmayacak ve sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

23.3.Yazar’ın adı Eser’de zikredilecektir.

23.4.İşbu sözleşme gereği doğmuş bir hakkın kullanılmaması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

23.5. 23 madde ve 4 sayfadan oluşan bu sözleşme ………. / ……….. / ………. tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca tüm hükümleri okunmak suretiyle imza edilmiştir.

 

 

YAZAR                                                                                                                                      YAYINEVİ

 

Kapat